close
close
close
close
close

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.sklepnadruki.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklepnadruki.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy sklepnadruki.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklepnadruki.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy sklepnadruki.pl, działający pod adresem www.sklepnadruki.pl, prowadzony jest przez MAL-BUD sp. z o.o., ul. Okólna 2, 63-400, Ostrów Wielkopolski , NIP: 622-279-21-28.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: dostęp do Internetu.

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sklepnadruki.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklepnadruki.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk."

3. Procedura zawarcia umowy

1. Klient ma możliwość dokonywania zakupów Towarów oraz Usług w Sklepie po uprzedniej Rejestracji w serwisie lub bez Rejestracji. Rejestracja odbywa się w ten sposób, że Klient wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu. W górnej części strony znajduje się pole z napisem „Logowanie”, po kliknięciu na nie pojawia się pole z napisem „Zarejestruj”. 

2. Przed złożeniem zamówienia Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację. 

3. Klient ponosi odpowiedzialność za poprawne i pełne podanie danych w formularzu rejestracyjnym lub w formularzu sprzedaży bez rejestracji. Klient jest obowiązany do bieżącego aktualizowania danych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz w formularzy sprzedaży bez rejestracji.  

4. Klient wraz z utworzeniem konta lub złożeniem zamówienia bez rejestracji proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.  Dane osobowe podlegają ochronie i będą przechowywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych jest Sklep. Klient ma prawo do swobodnego dostępu do swoich danych, w tym do ich edycji (poprawiania), a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia z bazy danych.

5. Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie www.sklepnadruki.pl, - 24 h na dobę, w każdym dniu tygodnia. 

6. Wybór Towarów zamawianych przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka. W trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 

7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz Ceny Łącznej zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności. 

8. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Klientowi przez Sklep w formie wiadomości e-mail.

9. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. powyżej 

10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy następuje poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz dokumentu sprzedaży.

4. Metody płatności i dostawa

1. Przewiduje się następujące sposoby płatności za zamówiony towar:
a) szybka płatność BlueMedia;
b) Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
c) blik
d) przedpłata tradycyjnym przelewem bankowym;
e) płatność za pobraniem przy odbiorze e) płatność za pomocą PayPal

1a. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


2. Przewiduje się następujące metody dostawy:
a) kurier ;
b) paczkomaty Inpost;
c) poczta polska
d) odbiór osobisty w Odolanowie ul. Kurochowska od poniedziałku do piątku 8-16.

Ostrów Wlkp, Okólna 2 – po wcześniejszym ustaleniu. 

3. W przypadku dokonywania płatności w drodze przelewu, zapłata za zamówiony towar winna nastąpić na rachunek bankowy Sklepu prowadzony przez BGŻ nr rachunku bankowego: 63 2030 0045 1110 0000 0420 7510

4. W przypadku dokonywania płatności za pobraniem zapłata za zamówiony towar winna nastąpić przedstawicielowi Kurierowi wybranej firmy kurierskiej.

5. Opłaty za dostawę są naliczane automatycznie dla każdego towaru i wyszczególniane w trakcie składania zamówienia. 

6. W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko lub nazwę Klienta jak również numer zamówienia podany w wiadomości e-mail. Zamówienie zostanie zrealizowanie po wpłynięciu środków pieniężnych tytułem ceny na podany rachunek bankowy.

5. Realizacja zamówienia

1. W przypadku dokonywania płatności w drodze przelewu zamówienie zostanie zrealizowanie po wpłynięciu środków pieniężnych tytułem ceny na podany rachunek bankowy. Brak odnotowania wpłaty w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia, pomimo wezwania do uregulowania wpłaty, skutkuje anulowaniem zamówienia.

2. W przypadku dokonywania płatności za pobraniem zapłata za zamówiony towar winna nastąpić Kurierowi wybranej firmy kurierskiej.

3. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji

4. Realizacja zamówienia trwa od 1 dnia do maksymalnie 5 dni roboczych. 

5.  Przed przypadającymi Świętami oraz innymi ważnymi dniami, przed którymi zwiększa się ilość zamówień,  czas wysyłki może ulec wydłużeniu.

6. Reklamacje dotyczące towarów

1. sklepnadruki.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: MAL-BUD sp. z o.o. Okólna 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, sklep@sklepnadruki.pl. Sklepnadruki.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. Sklepnadruki.pl zastrzega:

- po złożeniu zamówienia przez klienta i zmianie statusu na "W trakcie realizacji" sklepnadruki.pl nie ma obowiązku uwzględniania zmian w zamówieniu przekazywanych przez klienta

- kolory odzieży dostępne w ofercie sklepu sklepnadruki.pl z przyczyn technicznych oraz operacyjnych mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego koloru tkaniny. Wynika to z różnić w wyświetlaniu kolorów na różnych ekranach komputerów oraz odstępstwa w kolorystyce u różnych producentów tekstyliów

- wizualizacja produktu oraz nadruku zawarta na stronie internetowej  ma charakter przybliżony i stanowi jedynie ilustrację rzeczywistego wyglądu produktu oraz rzeczywistego wyglądu nadruku. 

- możliwość zaistnienia rozbieżności  pomiędzy rozmiarami w danych, ogólnie przyjętych grupach rozmiarowych (XS, S, M, L, XL, XXL) do 15% wymiarów w danej grupie rozmiarowej. Wynika to z rozbieżności w danych grupach rozmiarowych wśród producentów tekstyliów, z których produktów korzysta sklepnadruki.pl

- sklepnadruki.pl na materiałach o niestabilnej strukturze chemicznej takich jak bawełna, szkło, ceramika, itp. nie gwarantuje pełnej powtarzalności nadruków.

4. W przypadku tekstyliów klienta, klient przekazuje nam tekstylia do znakowania na własną odpowiedzialność.

 

7. Odstąpienie od umowy.

1.Produkty dostępne na stronie sklepnadruki.pl są produktami wytwarzanymi pod zamówienie, nie mamy ich na stanie. W związku z powyższym prosimy o przemyślane zakupu, ponieważ produkty nie podlegają zwrotowi.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

b) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

8. Postanowienia końcowe

1. Sklep zastrzega sobie możliwość wysyłania powiadomień reklamowych poprzez e-mail, a także SMS tylko do tych klientów, którzy podczas rejestracji wyrazili na to zgodę. W każdej chwili Klient ma prawo zrezygnować z otrzymywanych treści.

2. Klient składając zamówienie lub dokonując rejestracji, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883). Dane osobowe są przetwarzane przez wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w niniejszego Regulaminu.

3. Klient ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sklepu. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego www.sklepkoszulki.pl. 4. Gotowy Towar może różnić od poglądowego, zarówno wielkość, jak i umiejscowienie nadruków, które może ulec zmianie. Projekty Towarów są tylko poglądowe i platforma sklepnadruki.pl nie gwarantuje idealnego odwzorowania w oryginale. 

5. Nadruki, a w szczególności ich kolory, mogą różnić się od poglądowych, różnice mogą wynikać z ograniczeń technicznych przy wykonywaniu nadruków (druk wykonywany jest w trybie kolorów CMYK), a także od ustawień kolorystycznych ekranów użytkowników. Sklep dochowa jednak należytej staranności, by gotowe produkty były jak najbardziej zbliżone do poglądowych wizualizacji. 

6. Sklep podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania Platformy sklepowej sklepnadruki.pl pod względem technicznym. 

7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sklep, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. 

8. O zamiarze zmiany regulaminu Sklep zawiadamia Klienta przesyłając treść nowego regulaminu na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. 

9. Klient, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania ze Sklepu i usunąć konto.

10. Aktualne brzmienie regulaminu jest dostępne na stronie Sklepu. 


11. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego i właściwych ustaw.

12. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

13. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2016 roku.